Monthly Archive: May 2019

hư tâm

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 21 HƯ TÂM.Khổng đức chi dung, duy Đạo thị tùng. Đạo chi vi vật, duy hoảng duy hốt. Hốt hề, hoảng hề, kỳ...

ích khiêm

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 22 ÍCH KHIÊM.Phiên âm: Khúc tắc toàn; uổng tắc trực; hóa tắc doanh; tệ tắc tân; thiểu tắc đắc; đa tắc hoặc. Thị...

hư vô

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 23 HƯ VÔ. Phiên âm: Hi ngôn tự nhiên. Phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung nhật. Thục vi thử giả,...

khổ ân

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 24 KHỔ ÂN. Phiên âm: Khí giả bất lập, khóa giả bất hành. Tự hiện giả bất minh; tự thị giả bất chương;...

tượng nguyên

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 25 TƯỢNG NGUYÊN.Phiên âm: Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh. Tịch hề, liêu hề, độc lập nhi bất cải. Chu hành...

trọng đức

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 26 TRỌNG ĐỨC.Phiên âm: Trọng vi khinh căn. Tĩnh vi táo quân. Thị dĩ thánh nhân chung nhật hành bất ly tri trọng....

xảo dụng

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 27 XẢO DỤNG. Phiên âm: Thiện hành vô triệt tích. Thiện ngôn vô hà trích. Thiện số bất dụng trù sách. Thiện bế...

phản phác

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 28 PHẢN PHÁC. Phiên âm: Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê; thường đức bất ly, phục qui anh nhi....

vô vi

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 29 VÔ VI. Phiên âm: Tương dục thủ thiên hạ nhi vi chi, ngô kiến kỳ bất đắc dĩ. Thiên hạ thần khí,...

kiệm vũ

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 30 KIỆM VŨ. Phiên âm: Dĩ Đạo tác nhân chủ giả bất dĩ binh cưỡng thiên hạ. Kỳ sự hiếu hoàn. Sư chi...