Monthly Archive: August 2019

BÁT ĐIỂM – 1

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ĐẶC ĐIỂM MỘT: Ý KHÍ VẬN ĐỘNG Quyền phổ quy định: “Dĩ tâm hành khí, vụ lịnh trầm trước, nãi năng thu liễm nhập...

BÁT ĐIỂM – 2

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ĐẶC ĐIỂM HAI: VẬN ĐỘNG CÓ TÍNH ĐÀN HỒI CỦA SỰ BUÔNG LỎNG THÂN CHI.Quyền phổ quy định:“Hư lĩnh đỉnh kình, khí trầm đan...

BÁT ĐIỂM – 3

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ĐẶC ĐIỂM BA : VẬN ĐỘNG XOẮN VẶN NHƯ QUẤN TƠ THUẬN NGHỊCH (Thuận nghịch triền ty) Quyền phổ quy định : “Vận kình...

BÁT ĐIỂM – 4

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ĐẶC ĐIỂM BỐN : THÂN ĐỨNG TRUNG CHÍNH, SỰ VẬN ĐỘNG TRÊN DƯỚI THEO NHAU. Quyền phổ quy định :“Ý khí tu hoán đắc...

BÁT ĐIỂM – 5

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ĐẶC ĐIỂM NĂM: EO LƯNG DẪN ĐẦU, VẬN ĐỘNG TRONG NGOÀI HỢP VỚI NHAU XUYÊN SUỐT CÁC BỘ PHẬN. Quyền phổ quy định:Yêu tích...

ĐẶC ĐIỂM – 6

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ĐẶC ĐIỂM SÁU : TÍNH LIÊN TỤC KHÔNG NGỪNG, CUỒN CUỘN KHÔNG DỨT CỦA SỰ VẬN KÌNH HOÀN THÀNH TRONG MỘT HƠI. Quyền phổ...

ĐẶC ĐIỂM – 7

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ĐẶC ĐIỂM BẢY : TỪ CƯƠNG ĐẾN NHU CỦA SỰ PHỐI HỢP CƯƠNG NHU.Quyền phổ quy định : Vận kình như bách luyện cương,...

ĐẶC ĐIỂM – 8

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 ĐẶC ĐIỂM TÁM : VẬN ĐỘNG NHANH CHẬM XEN NHAU. TỪ CHẬM ĐẾN NHANH, TỪ NHANH ĐẾN CHẬM. Quyền phổ quy định :“Động khẩn...