Category: đạo đức kinh

thể đạo

nội dung danh sách chương bình Luận nội dung 🔊 Thượng Kinh. ĐẠO KINH. CHƯƠNG I. THỂ ĐẠO (Đạo không có tên, cho nên dùng danh từ nào cũng bất xứng như nhau, kể...

dưỡng thân

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 2.DƯỠNG THÂN. Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, tư ác dĩ; giai tri thiện chi vi thiện, tư bất thiện dĩ....

an dân

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 3. AN DÂN. Bất thượng hiền, sử dân bất tranh. Bất quí nan đắc chi hóa, sử dân bất vi đạo. Bất kiến...

vô nguyên

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 4. VÔ NGUYÊN. Đạo xung nhi dụng chi hoặc bất doanh.Uyên hề tự vạn vật chi tông.Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa...

hư dụng

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 5 HƯ DỤNG. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu.Thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu.Thiên địa...

thành tượng

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 6 THÀNH TƯỢNG. Cốc thần bất tử thị vị Huyền tẫn.Huyền tẫn chi môn thị vị thiên địa căn.Miên miên nhược tồn. Dụng...

thao quang

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 7 THAO QUANG (che giấu bớt ánh sáng) Thiên trường, địa cửu. Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ...

dị tính

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 8 DỊ TÍNH. Thượng thiện nhược thủy.Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư...

vận di

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 9 VẬN DI. Trì nhi doanh chi bất như kỳ dĩ.Sủy nhi nhuệ chi bất khả trường bảo.Kim ngọc mãn đường, mạc chi...

năng vi

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 CHƯƠNG 10 NĂNG VI. Tải doanh phách bão nhất năng vô ly hồ?Chuyên khí trí nhu, năng anh nhi hồ?Dịch trừ huyền lãm, năng...