Category: kinh dịch ứng dụng trong kinh doanh

lời giới thiệu

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Lời giới thiệu. Tôi gặp Thiệu Vũ lần đầu tiên vào cuối năm 2007. Không thể không thừa nhận một điều rằng, Thiệu Vũ...

lời nói đầu

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 Lời nói đầu. Kinh Dịch – Cuốn sách chỉ đạo nhân sinh Nghiên cứu Kinh Dịch nhiều năm, điều làm tôi nhớ nhất không...

quẻ càn

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 QUẺ CÀN. Trời rộng lớn là đạo của bậc quân vương Quẻ Càn là quẻ thứ nhất trong Kinh Dịch. Quẻ Càn tượng trưng...

quẻ khôn

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 QUẺ KHÔN.Sự bao dung của đất chính là đạo của kẻ bề tôi. Đây là quẻ thứ hai trong Kinh Dịch. “Khôn” có nghĩa...

quẻ đồn

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 QUẺ ĐỒN.Nảy mầm, sung mãn, sự sinh tồn khó khăn.Đây là quẻ thứ ba trong Kinh Dịch, được kết hợp bởi quẻ trên là...

quẻ nhu

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 QUẺ NHU.Phân vân và chờ đợi. Đây là quẻ thứ năm trong Kinh Dịch, kết hợp bởi quẻ trên là quẻ Khảm (Nước) tượng...

quẻ tụng

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 QUẺ TỤNG.Tranh luận và kiện tụng. Đây là quẻ thứ sáu trong Kinh Dịch. Trong quẻ Tụng, quẻ trên là quẻ Càn, tượng trưng...

quẻ tỷ

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 QUẺ TỶ.Tương thân, dựa vào nhau. Quẻ Tỷ là quẻ thứ tám trong Kinh Dịch, được kết hợp bởi dưới là quẻ Khôn (Đất)...

quẻ tiểu súc

nội dung danh sách chương bình luận nội dung 🔊 QUẺ TIỂU SÚC.Sự tích lũy nhỏ, trở ngại nhỏ. Quẻ Tiểu Súc là quẻ thứ chín trong Kinh Dịch, được tạo thành bởi quẻ...