Category: tố nữ kinh

lời nói đầu

lời nói đầu Danh sách chương Bình Luận lời nói đầu 🔊 Tố Nữ Kinh. LỜI NHÀ XUẤT BẢN.Tình dục là bộ môn thuộc, chi phối và bao trùm ngũ dục, nhất là khi...

Nhiếp bổ và cường tinh

Tố nữ kinh Danh sách chương Bình Luận Tố nữ kinh 🔊 Tố Nữ Kinh. Nhiếp bổ và cường tinh (Bổ thận và cường dương). Tố Nữ nói: ” Có một người con gái...

Cửu thiển nhất thâm

Tố nữ kinh Danh sách chương Bình Luận Tố nữ kinh 🔊 Tố Nữ Kinh. Chín lần cạn mười lần sâu (Cửu thiển nhất thâm). Tố nữ nói với Hoàng đế: “Khi hành sự...

Tư thế và tình thứ

Tố nữ kinh Danh sách chương Bình Luận Tố nữ kinh 🔊 Tố Nữ Kinh. Tư thế và tình thứ (Hoàn cảnh và hứng thú). Hoàng Đế nói: “Nguyên tắc tiết độ trong việc...

Tân hôn một khắc đáng ngàn vàng

Tố nữ kinh Danh sách chương Bình Luận Tố nữ kinh 🔊 Tố Nữ Kinh. Tân hôn một khắc đáng ngàn vàng. Hoàng Đế hỏi: “Tại sao gọi là nguyên tắc âm dương giao...

Trắc định tình cảm

Tố nữ kinh Danh sách chương Bình Luận Tố nữ kinh 🔊 Tố Nữ Kinh. Trắc định tình cảm. Đáp lại câu hỏi của Hoàng Đế:” Sao mà biết được lúc nào nữ nhân...

Cửu pháp

Tố nữ kinh Danh sách chương Bình Luận Tố nữ kinh 🔊 Tố Nữ Kinh. Cửu pháp (Chín tư thế giao hợp ). THẾ RỒNG UỐN KHÚC(Thế thứ nhất trong cửu pháp).Hoàng đế hỏi...

Ba mươi vị thế lâm trận

Tố nữ kinh Danh sách chương Bình Luận Tố nữ kinh 🔊 Tố Nữ Kinh. Ba mươi vị thế lâm trận. (Theo Đạo gia Động Huyền Tử tiên sinh). Chương này là chương luận...